Dịch Vụ

Những Điều Cần Biết Về Giấy Tờ và Chuẩn Bị Cho Quá Trình Thành Lập Công Ty

Dịch vụ thành lập công ty ở Việt Nam, bạn cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ thành lập công ty

Hồ sơ thành lập công ty bao gồm các giấy tờ sau:

 • Đơn đăng ký thành lập doanh nghiệp
 • Điều lệ công ty
 • Giấy ủy quyền (nếu hồ sơ do người được ủy quyền nộp)
 • Bản sao chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân của người đại diện theo pháp luật
 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (nếu có)

Bước 2: Nộp hồ sơ thành lập công ty

Hồ sơ thành lập công ty được nộp tại Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố nơi công ty đặt trụ sở chính.

Bước 3: Thẩm định hồ sơ thành lập công ty

Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ thẩm định hồ sơ thành lập công ty trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

Bước 4: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Nếu hồ sơ thành lập công ty hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn thẩm định hồ sơ.

Hồ sơ thành lập công ty

Đơn đăng ký thành lập doanh nghiệp

Đơn đăng ký thành lập doanh nghiệp là mẫu văn bản do doanh nghiệp lập ra để đăng ký thành lập doanh nghiệp với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Đơn đăng ký thành lập doanh nghiệp phải được ký bởi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Điều lệ công ty

Điều lệ công ty là văn bản quy định cơ cấu tổ chức, hệ thống quản lý, điều hành, cơ chế tài chính, tài sản của công ty. Điều lệ công ty phải được thông qua bởi Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông.

Giấy ủy quyền (nếu hồ sơ do người được ủy quyền nộp)

Giấy ủy quyền là văn bản do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp lập ra để ủy quyền cho người khác thay mặt mình thực hiện các công việc liên quan đến việc thành lập doanh nghiệp.

Bản sao chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân của người đại diện theo pháp luật

Bản sao chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân của người đại diện theo pháp luật là giấy tờ tùy thân của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Bản sao giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (nếu có)

Bản sao giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh là giấy tờ chứng minh tư cách pháp nhân của chủ doanh nghiệp tư nhân.

Thẩm định hồ sơ thành lập công ty

Khi nhận được hồ sơ thành lập công ty, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ tiến hành thẩm định hồ sơ theo các nội dung sau:

 • Thẩm định tính hợp lệ của hồ sơ theo quy định của pháp luật.
 • Thẩm định tính hợp lệ của tên công ty theo quy định của pháp luật.
 • Thẩm định tính hợp lệ của địa chỉ trụ sở chính của công ty theo quy định của pháp luật.
 • Thẩm định tính hợp lệ của vốn điều lệ của công ty theo quy định của pháp luật.
 • Thẩm định tính hợp lệ của người đại diện theo pháp luật của công ty theo quy định của pháp luật.

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Nếu hồ sơ thành lập công ty hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn thẩm định hồ sơ. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là giấy tờ chứng minh tư cách pháp nhân của doanh nghiệp.

Lưu ý khi thành lập công ty

Khi thành lập công ty, doanh nghiệp cần lưu ý những điều sau:

 • Tìm hiểu kỹ các quy định về thành lập công ty: Doanh nghiệp cần tìm hiểu kỹ các quy định về thành lập công ty tại Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành để đảm bảo việc thành lập công ty đúng quy định của pháp luật.
 • Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ thành lập công ty: Doanh nghiệp cần chuẩn bị đầy đủ hồ

Bạn cũng có thể thích..